2016-09-10

Ki-pún siat-sióng ê chóng chéng-lí

Í-hā ê kái-piàn, sī chú-iàu í liân-siá ê lí-siōng lâi siat-sióng khah ū pì-iāu ê kái-piàn. Chīn-liōng mài ke tan-sûn ūi tio̍h "hó-khòaⁿ" iā sī bô bêng-khak lí-iû ê mi̍h-kiāⁿ.

Chit phiⁿ bûn-chiong ē it-ti̍t khǹg tī siāng téng-bīn, tāi-piáu í-kēng khah khak-tēng ê siūⁿ-hoat.

POJ Kái-piàn Kí-lē Ké-soeh
[]-[] [][] tāi-piáu -> tāipiáu chhú-siau liân-jī-hō
ch cs cháu -> csáu
chh csh chhiong -> cshiong chiong tâi-lô ê "t" oāⁿ tńg "c", piah-bián liân-siá ê sî chiap tùi āu-piah ê im-chat--khì
-- ' cháu--kòe-lâi -> csáu 'kòelâi "--" sī khin-siaⁿ
ol bé-lō͘ -> bélōl (he̍k-chiá pó-liû hô͘-lô͘-tiám, iā sī chiàu tâi-lô ê "oo")
gn kiâⁿ -> kiâgn piah-bián tâi-lô "nn" tī liân-siá ê sî kap āu-piah im-chat sio-khan ê būn-tê; iā sī chiàu goân pē-ōe-jī, m̄-koh chiong "ⁿ" tek-sû-hòa, piàn chò sin-ê kap "ⁿ" beh-kâng ê hû-hō (m̄-sī kaⁿ-taⁿ "n".)
[]-i []yi i-īⁿ -> iyign piah-bián chhut-hiān -ii-

2016-05-06

2015-08-27

Mississippi Hô

Chhì-giām:

  1. chí ū piau su-iàu khu-pia̍t im-chat ê liân-jī-hō
  2. ch -> cs
  3. o͘ -> ol
  4. -- -> ' 

Mississippi Hô sī Pak Bícsiu ê tōa hôcshoan, csúihē hoān-ûi sī kui csiu siāng tōa. Sió pōlhūn chi-liû tùi Canada lâu 'lâi.

2015-08-21

Kengtōl

Kengtōl

sólcsāi 

csĭttiâu 

sūn 

tēkiû 

piáubīn 

lâmpak

hiòng 

soàgn

Pakkĕk

lēnggoā 

Engkok 

thianbûntâi